Bản tin văn bản luật tuần 12

166/QĐ-QLD Quyết định 166/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc chứa hoạt chất kháng virus đăng ký lần đầu – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164 (tiếp theo)

165/QĐ-QLD Quyết định 165/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 111 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam hiệu lực 5 năm – Đợt 164 (tiếp theo)

3595/QLD-ĐK Công văn 3595/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

3341/QLD-ĐK Công văn 3341/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

3342/QLD-ĐK Công văn 3342/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

3340/QLD-ĐK Công văn 3340/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

2919/BTC-CST Công văn 2919/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với sản xuất trang thiết bị y tế

1608/BCT-KHCN Công văn 1608/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc thông báo phương thức kiểm tra Nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu

3827/QLD-MP Công văn 3827/QLD-MP của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

02/2019/TT-BYT Thông tư 02/2019/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc

1112/QĐ-BYT Quyết định 1112/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi, điều trị HIV/ADIS

3943/QLD-ĐK Công văn 3943/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Đợt 164)

3908/QLD-ĐK Công văn 3908/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu

170/QĐ-QLD Quyết định 170/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 04 thuốc sản xuất gia công trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164 (tiếp theo)

168/QĐ-QLD Quyết định 168/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành hiệu lực 03 năm – Đợt 164 (tiếp theo)

167/QĐ-QLD Quyết định 167/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 01 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam – số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 164 (tiếp theo)

169/QĐ-QLD Quyết định 169/QĐ-QLD của Cục Quản lý Dược về việc ban hành Danh mục 02 thuốc sản xuất trong nước được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam có hiệu lực đến hết ngày 30/06/2019 – Đợt 164 (tiếp theo)

 

Bài viết liên quan

bản tin văn bản luật tuần 20

CDC Hà Nam

Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung

CDC Hà Nam

Trẻ phải được theo dõi tại nhà 24 giờ sau tiêm chủng

CDC Hà Nam