Khoa Bệnh nghề nghiệp

Khoa Bệnh nghề nghiệp 

a) Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp: môi trường điều kiện vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; khám, điều trị bệnh nghề nghiệp;

b) Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng người lao động; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao