Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức – Hành chính 

a) Đầu mối giúp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Giám đốc Trung tâm) xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Tổ chức bộ máy; quản lý nhân lực; bảo vệ chính trị nội bộ; tài sản, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc của Trung tâm; hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ

b) Phối hợp các hoạt động hội thảo, hội nghị, tập huấn của Trung tâm;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.