Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khóa II, nhiệm kỳ 2023-2028

(CDC Hà Nam)

Sáng 10/03/2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có bà Lục Việt Hoa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế; Ban giám đốc Trung tâm và toàn thể đoàn viên công đoàn đơn vị tham dự.

Công đoàn Trung tâm KSBT có tổng số 102 viên chức, người lao động (VC, NLĐ), sinh hoạt tại 12 tổ công đoàn. Nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự quan tâm của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế, Công đoàn Trung tâm KSBT đã đoàn kết thống nhất triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên và của tỉnh; Nghị quyết của Chi bộ và chương trình nhiệm vụ do đại hội Công đoàn Trung tâm KSBT lần thứ I đặt ra. Thực hiện tốt Điều lệ, Hướng dẫn của Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Y tế. Đã triển khai, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan để vận động đoàn viên thực hiện. Thường xuyên tham mưu, phối hợp với Lãnh đạo cơ quan chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động, qua đó đã thúc đẩy cán bộ, đoàn viên (ĐV), NLĐ hăng hái, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Với sự đồng thuận và cố gắng tích cực của tập thể công đoàn viên Trung tâm KSBT, phong trào Công đoàn Trung tâm đã được Công đoàn cấp trên đánh giá cao, liên tục được công nhận là CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ban giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ, Công đoàn Trung tâm KSBT đã phối hợp, phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho VC, NLĐ trong đơn vị; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với VC, NLĐ và luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, VC, NLĐ. Đồng thời kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của VC, NLĐ với lãnh đạo Trung tâm, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy quyền làm chủ của VC, NLĐ và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Cùng với đó, Công đoàn Trung tâm còn thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt các hoạt động xã hội, vận động ĐVCĐ trong đơn vị tham gia tích cực các hoạt động từ thiện hàng năm như: ủng hộ đồng bào các vùng bị bão lụt miền trung; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống tội phạm, quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ trẻ em; phòng chống COVID-19… với tổng số tiền bình quân mỗi năm khoảng 20 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn còn vận động ĐV mua ủng hộ, giải cứu nông sản với số tiền trên 05 triệu đồng. Tổng số tiền ủng hộ các phong trào, các quỹ trong nhiệm kỳ được gần  85 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm còn tích cực vận động ĐV tham gia hiến máu tình nguyện, đạt và vượt chỉ tiêu Công đoàn Ngành Y tế giao hằng năm.

Hàng năm, tại các Hội nghị triển khai công tác năm, Hội nghị cán bộ VC, Ban chấp hành Công đoàn đều phối hợp với Chính quyền đơn vị phát động phong trào thi đua yêu nước trong VC, NLĐ, trong đó trọng tâm là thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của Sở Y tế. Đồng thời phát động và hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua theo chuyên đề do Công đoàn Ngành phát động. Bên cạnh đó Ban chấp hành Công đoàn cũng tổ chức triển khai tốt các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động như: ĐV, VC, NLĐ thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa”,… cuộc vận động xây dựng người cán bộ viên chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Qua đó đã khơi dậy khát vọng cống hiến của toàn thể viên chức, người lao động trong toàn đơn vị, nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh trọng tâm là đại dịch COVID-19.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Kết quả cho sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của cán bộ VC, NLĐ của Trung tâm, Ban chấp hành Công đoàn và chính quyền đơn vị đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Hoàn thành tốt và triển khai đồng bộ các hoạt động chuyên môn và các phong trào đoàn thể, đã có nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Công đoàn ngành Y tế  tôn vinh, khen thưởng trong các phong trào thi đua.

Phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2023 – 2028 Công đoàn Trung tâm KSBT sẽ tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; xác định rõ nhiệm vụ của CĐCS; chú trọng đại diện, bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với ĐV. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút đoàn viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ VC, NLĐ vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, CĐCS Trung tâm KSBT còn đề ra 02 chỉ tiêu về trách nhiệm của tổ chức công đoàn và công đoàn phối hợp thực hiện cùng 07 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Công tác tham gia quản lý; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của VC, NLĐ; Công tác tuyên truyền, vận động, góp phần xây dựng đội ngũ VC, NLĐ vững mạnh; Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong ĐV, VC, NLĐ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; Công tác vận động nữ VC, NLĐ; Công tác kiểm tra, giám sát..

Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Lục Việt Hoa đã ghi nhận sự nỗ lực và kết quả thành công của Ban chấp hành CĐCS Trung tâm KSBT Khóa I

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Lục Việt Hoa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế đã ghi nhận sự nỗ lực và kết quả thành công của Ban chấp hành CĐCS Trung tâm KSBT Khóa I. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà CĐCS Trung tâm cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, đó là: Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Công đoàn cấp trên tới ĐV, NLĐ; thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phương pháp hoạt động của CĐCS phù hợp với tình hình mới và yêu cầu thực tế theo Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong thời kỳ đổi mới. Thiết thực quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho ĐV, NLĐ; lấy lợi ích ĐV là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp, thu hút NLĐ đến với tổ chức công đoàn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến các gia đình, các đối tượng ĐV, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, tích cực đổi mới các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Chú trọng xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ công đoàn có năng lực, có phẩm chất  tích cực tham gia  các lớp tập huấn do công đoàn cấp trên tổ chức để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công đoàn trong giai đoạn mới.

Bà Lục Việt Hoa – Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ông Phạm Văn Thắng – Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong không khí trang trọng của Đại hội, ông Phạm Văn Thắng – Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm đã phát biểu chỉ đạo: Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành CĐCS Trung tâm KSBT khóa mới cần phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức lối sống, thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động; đồng thời cần có chương trình hành động cụ thể, thiết thực và thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Cùng với đó phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc và các tổ chức đoàn thể để thực hiện nội dung nhiệm vụ và đặc biệt phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và báo cáo công khai. Quan tâm hơn nữa tới đời sống tới đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, ĐV, NLĐ….

Ông Phạm Văn Thắng – Phó bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm thay mặt Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trên cơ sở báo cáo công tác nhân sự cùng quy định về bầu cử; với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, Đại hội đã nhất trí bầu 07 đồng chí vào Ban chấp hành CĐCS Trung tâm KSBT khóa II, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đại hội cũng bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành CĐCS Trung tâm KSBT khóa II, nhiệm kỳ 2018- 2023. Đồng thời bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Ngành Y tế khóa VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Lục Việt hoa cùng Ban giám đốc Trung tâm KSBT tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐCS Trung tâm KSBT khóa mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngọc Nga

Bài viết liên quan

39 cán bộ được tập huấn trực tuyến tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngọc Nga

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẵn sàng phòng chống bệnh, dịch phục vụ Đại lễ VeSak

CDC Hà Nam

Chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người

Mậu Ngọ