Đảng ủy Sở Y tế: Nghiêm túc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

(CDC Hà Nam)

          Ngày 27/12/2018, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng tới toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần này là đợt học tập chính trị quan trọng, giúp các đảng viên nắm vững, hiểu rõ và triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đề ra. Việc học tập được tổ chức thành 2 lớp, vừa đảm bảo cho việc học tập đạt chất lượng, vừa đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

          Nội dung học tập, quán triệt tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cốt lõi Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 về “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Kết luận về tình hình KT-XH, ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của cấp mình trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, phân công cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phải được thảo luận dân chủ trong ban thường vụ cấp ủy trước khi thông qua tại hội nghị ban chấp hành mở rộng, hội nghị cán bộ cốt cán.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, hàng năm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động, kế hoạch liên quan trong báo cáo tổng kết năm của các đơn vị.

Sau hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Đảng ủy Sở Y tế đã chỉ đạo các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tổ chức hội thảo, đồng thời hướng dẫn đảng viên viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân.

 Ngọc Nga

Bài viết liên quan

Thực phẩm biến đổi gen – Nên hay không nên ăn?

CDC Hà Nam

Lối sống lành mạnh để phòng chống bệnh tăng huyết áp

Ngọc Nga

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kiểm tra công tác phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2019

CDC Hà Nam

Để lại bình luận