Bộ Chính trị có quy định mới về kiểm tra cán bộ, đảng viên

Ngày 25/2/2019 vừa qua, Bộ Chính trị đã ra Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Quy định chỉ rõ, cán bộ, Đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm trong công tác và việc tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống.

Định kỳ, cán bộ, Đảng viên phải tự phê bình và phê bình ở chi bộ và cấp ủy, tổ chức chính quyền, đoàn thể mà mình là thành viên.

Hàng năm, chi ủy nơi cán bộ, Đảng viên công tác lấy ý kiến nhận xét của chi bộ nơi cư trú về bản thân cán bộ, Đảng viên và gia đình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

Đồng thời, cán bộ, Đảng viên cũng phải chịu sự kiểm tra của chi bộ nơi sinh hoạt và tổ chức đảng cấp trên.

                                                                                                    Thanh Hội

Bài viết liên quan

bản tin văn bản luật tuần 20

CDC Hà Nam

Bỏ quy định mua thuốc cho con phải khai số cmnd

CDC Hà Nam

Thông tư mới về điều trị nội trú tại cơ sở y học cổ truyền

CDC Hà Nam